GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Trang nhất » Các hợp phần, tiểu hợp phần

Các hợp phần, tiểu hợp phần

Hợp phần 1: Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa
Mục tiêu của hợp phần này là Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và sản xuất hàng hóa được thể chế hóa trên toàn tỉnh, tổng hợp các nguồn vốn, có sự tham gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng thị trường.
Tiểu hợp phần 1.1: Kế hoạch đầu tư chiến lược, gồm các hoạt động chính: (i) xây dựng 5 kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP), (ii) đưa nội dung hoạt động của kế hoạch SIP và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động này trong MOP-SEDP và (iii) nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư chiến lược.
Tiểu hợp phần 1.2: Lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CCA), gồm các hoạt động chính: (i) cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; (ii) nâng cao nhận thức về rủi ro biến đổi khí hậu ở các cấp để cải thiện khả năng thích ứng; (iii) xây dựng năng lực lồng ghép nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy trình MOP-SEDP và (iv) lập kế hoạch tăng trưởng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu lồng ghép với MOP-SEDP cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Tiểu hợp phần 1.3: Phổ biến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có thông tin khí hậu và theo định hướng thị trường, gồm các hoạt động chính: (i) tập huấn kiến thức kinh tế thị trường cho khối công và (ii) lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hợp phần 2: Một ngành nông nghiệp xanh hơn trong tương lai
Mục tiêu của hợp phần này là Phát triển các nhóm CIG gắn với sản xuất nông nghiệp xanh hơn trong tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời có tác động giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Tiểu hợp phần 2.1: Các nhóm đồng sở thích (CIG) để thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm các hoạt động chính: (i) thành lập ít nhất 1.000 nhóm sở thích (CIG), (ii) đồng tài trợ cạnh tranh cho các nhóm CIGs và (iii) nâng cao năng lực cho các nhóm CIGs và các bên liên quan tham gia hỗ trợ các nhóm.
Hợp phần 3: Các hoạt động nông nghiệp sinh lợi và hộ nông thôn được kết nối đến nguồn vốn và thị trường
Mục tiêu của hợp phần này là Tăng cường đầu tư công và tư trong sản xuất hàng hóa có khả năng sinh lợi nhuận bền vững và giá trị gia tăng.
Tiểu hợp phần 3.1: Cơ sở hạ tầng cộng đồng, gồm các hoạt động chính: (i) xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu để tạo thu nhập, mang lại lợi ích cho cộng đồng, (ii) nâng cao năng lực cho các xã về thực hiện và quản lý xây dựng hạ tầng nông thôn.
Tiểu hợp phần 3.2: Dịch vụ tài chính nông thôn, gồm các hoạt động chính: (i) xây dựng năng lực cho Quỹ chung sức giảm nghèo (thuộc Hội LHPN tỉnh), (ii) thành lập mới ít nhất 371 nhóm tiết kiệm và tín dụng (SCG); (iii) chuyển đổi Quỹ chung sức giảm nghèo thành tổ chức tài chính vi mô (MFI) hoạt động bền vững tại thời điểm kết thúc dự án theo quy định hiện hành.
Tiểu hợp phần 3.3: Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (APIF), gồm các hoạt động chính: (i) tài trợ cho các doanh nghiệp/hợp tác xã và hộ kinh doanh liên kết hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho các nhóm CIGs, hộ nông dân, (ii) nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong thực hiện hoạt động APIF.
Hợp phần 4: Quản lý Dự án
Mục tiêu của hợp phần là Hệ thống quản lý dự án được thiết lập và vận hành đảm bảo các hoạt động của dự án được điều phối và quản lý một cách hiệu quả, góp phần đạt được mục tiêu chung của dự án.

 
Nguồn: Văn kiện Dự án CSSP
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 376
1