GIỚI THIỆU CHUNG

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Ban điều phối tỉnh

Phạm vi công việc của Ban điều phối Dự án

Thứ hai - 16/10/2017 06:34
1. Quyền hạn và nghĩa vụ 

Ban Điều phối Dự án (PPCO) được thành lập nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo Dự án (PPSC) đảm bảo điều phối hiệu quả và kịp thời các tổ chức và cơ quan liên quan thực hiện Dự án. Ban điều phối Dự án có trách nhiệm đảm bảo (i) sự thống nhất giữa các phương pháp tiếp cận và chiến lược Dự án, đồng thời lồng ghép các kết quả đầu ra và hoạt động của Dự án tạo ra các tác động, kết quả và sản phẩm của Dự án như mong đợi; (ii) phối hợp và hợp lực các phòng ban chính phủ liên quan và các cơ quan đồng thực hiện khác cũng như các nhà cung cấp dịch vụ kĩ thuật, các cơ quan cấp huyện và xã, các nhóm cộng đồng cơ sở; (iii) huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, các tổ chức đoàn thể, các hiệp hội nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, trung tâm kĩ thuật và các tổ chức phi chính phủ; (iv) quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nguồn lực của IFAD và Chính phủ, bao gồm xây dựng Sổ tay thực hiện Dự án (PIM), Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm (AWPB), kế hoạch mua sắm đấu thầu, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán và hỗ trợ kĩ thuật, thành lập và vận hành hệ thống Theo dõi và Đánh giá (M&E), và thực hiện các chức năng khác trong quản lý tài chính và vận hành Dự án, và (v) đẩy mạnh chia sẻ kiến thức và can thiệp phát triển chính sách.
- Ban điều phối Dự án cấp tỉnh (PPCO). Tại tỉnh thành lập PPCO để hỗ trợ PPSC điều phối các cơ quan cấp tỉnh và để thực sự quản lý nguồn lực của Chính phủ và IFAD. PPCO sẽ báo cáo trực tiếp cho PPSC và đóng vai trò là cơ quan tư vấn cho PPC và là thư kí cho PPSC. PPCO sẽ được thành lập ngang cấp với Sở. Quyết định của PPC về thành lập PPCO và các điều khoản tham chiếu dành cho PPCO phải đảm bảo rằng PPCO hoạt động đại diện cho Chủ đầu tư Dự án (PPC). Ngoài ra, PPC cần đảm bảo rằng PPCO của tỉnh sẽ hỗ trợ cho PPSC của tỉnh trong việc điều phối tất cả các cơ quan chuyên môn, các sáng kiến của CPVN và nhà tài trợ và các bên liên quan khác trong quá trình thực hiện Dự án.
PPCO có chức năng đảm bảo: (i)thống nhất giữa các phương pháp tiếp cận và chiến lược của Dự án, lồng ghép các hoạt động của Dự án để tạo ra các sản phẩm đầu ra, kết quả và tác động của Dự án; (ii) điều phối và hợp lực giữa các cơ quan đồng thực hiện (DARD, DoNRE, DPI, DoLISA, DoIT) và các nhà cung cấp dịch vụ kĩ thuật, và các cơ quan cấp huyện và xã, cùng các cộng đồng ở cơ sở; (iii) huy động các nguồn lực từ khối tư nhân, tổ chức đoàn thể, hiệp hội chuyên ngành, các viện nghiên cứu, phòng ban chuyên môn và các tổ chức phi chính phủ; (iv) hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp để thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau, hỗ trợ kĩ thuật và tập huấn; (v) chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn của IFAD và Chính phủ, bao gồm xây dựng PIM, AWPB, kế hoạch mua sắm đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ỗ trợ kĩ thuật và kiểm toán, thiết lập và vận hành hệ thống M&E của Dự án và hệ thống thông tin quản lý liên quan (MIS), và các chức năng khác trong công tác quản lý vận hành và tài chính của Dự án; và (iv) các hoạt động can thiệp chia sẻ tri thức và phát triển chính sách, phối hợp với các cơ quan đồng thực hiện.
2. Chức năng

Điều phối và lập kế hoạch hàng năm. Ban Điều phối Dự án sẽ cùng với các cơ quan thực hiện chủ chốt phác thảo một Kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm (AWPB) phản ánh các thành tích và hiệu quả đạt được trong năm trước và tiến độ Dự án dự kiến. Ban sẽ củng cố Kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm (AWPB) để trình lên Ban Chỉ đạo Dự án và xin ý kiến từ Văn phòng IFAD. Ban Điều phối Dự án (PPCO) sẽ đảm bảo phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ khác và các Dự án được bên ngoài tài trợ trong khuôn khổ Dự án.
Xác định mục tiêu và Giới. Trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động trong Dự án, Ban Điều phối Dự án đảm bảo rằng các cơ quan tỉnh, UBND huyện và UBND xã sẽ chú trọng vào các hộ nghèo và cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và giúp người phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động của Dự án. PPCO cũng sẽ đảm bảo lồng ghép giới trong tất cả các hoạt động của Dự án đã nêu chi tiết trong PIM, sẽ được PPCO xây dựng trong giai đoạn kích hoạt Dự án.
Xây dựng năng lực. Tổ chức hàng loạt hội thảo tập huấn cấp tỉnh và huyện về các chủ đề: phát triển định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu (CBA) và quản lý rủi ro thiên tai dựa trên cộng đồng (CBDRM), lập kế hoạch chiến lược và các quy trình; áp dụng nguồn thông tin dữ liệu; lập kế hoạch có sự tham gia; các vấn đề về giới và chủng tộc trong lập kế hoạch. Tổ chức các hội thảo định kỳ hai lần một năm tại mỗi huyện, có sự tham gia của các đại diện xã.
Theo dõi và Đánh giá. Cơ quan Theo dõi và Đánh giá của Ban Điều phối Dự án sẽ thiết lập hệ thống Theo dõi và Đánh giá (M&E) và hệ thống thông tin quản lý (MIS), đồng thời đảm bảo thực hiện quy trình RIMS của IFAD. Cán bộ thuộc các cơ quan thực hiện sẽ được đào tạo về yêu cầu Theo dõi và Đánh giá (M&E).
Quản lý tài chính. Tài khoản chỉ định sẽ được mở bằng đồng tiền đô la Mỹ (USD) tại một ngân hàng thương mại (Bộ Tài chính sẽ lựa chọn NH, dựa trên thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước) cấp tỉnh và do Ban Điều phối Dự án quản lý theo các điều khoản và điều kiện được IFAD chấp thuận. Mức trần của Tài khoản Chỉ định là 1 triệu USD. Quy trình nộp đơn xin rút vốn sẽ được sử dụng để tiến hành rút vốn và bổ sung tài khoản chỉ định. Đồng thời mở và duy trì các tài khoản dự án bằng nội tệ cho các khoản thanh toán của IFAD tại cùng ngân hàng thương mại cấp tỉnh để phục vụ giải ngân và thanh toán trực tiếp các hàng hóa và dịch vụ trong quá trình thực hiện Dự án.
Mua sắm đấu thầu. Ban Điều phối Dự án sẽ mua sắm theo Hướng dẫn Mua sắm đấu thầu của Chính phủ và IFAD. Ban điều phối có thể ủy quyền mua sắm đấu thầu cho các cơ quan thực hiện Dự án, và đối với xây dựng CSHT cộng đồng, ủy quyền cho các xã tuân theo quy định địa phương về phân cấp sở hữu đầu tư.
Tuyển dụng. Ban Điều phối Dự án sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng các bản yêu cầu công việc/điều khoản tham chiếu (ToR) cho các vị trí cán bộ tại Ban Điều phối Dự án hoặc các cơ quan tương đương do Dự án tài trợ. Ban điều phối sẽ thực hiện quy trình tuyển dụng công bằng và minh bạch, đảm bảo đạt được sự đồng thuận của IFAD đối với các ứng viên cho các vị trí chủ chốt.
3. Thành phần


Ban Giám đốc Ông Phạm Xuân Tùng - Giám đốc Dự án
Điện thoại: 02063.888.808
Email: pxtung.cb@gmail.com
Ông Lâm Duy Tàng - Phó Giám đốc Dự án
Điện thoại: 02063.882.666
Email: lamtang6@gmail.com
Phòng Kế hoạch
02063.958.388
Bà Bùi Thị Quế - Trưởng phòng
Điện thoại: 01662.548.729
Email: bquequoc@gmail.com
Bà Bùi Ánh Hồng - Cán bộ Hỗ trợ phát triển cộng đồng
Điện thoại: 0963.077.483
Email: anhhong1611@gmail.com
Ông Nguyễn Văn Võ - Cán bộ Điều phối chuỗi giá trị
Điện thoại: 0973.209.276
Email: vanvo1519@gmail.com
Ông Hoàng Tiến Long - Cán bộ Điều phối MOP - SEDP
Điện thoại: 0888.228.181
Email: hoanglongcssp@gmail.com
Bà Hoàng Trần Bình - Cán bộ Quản lý rủi ro thiên tai
Điện thoại: 0167.208.4913
Email: binhkn93@gmail.com
Ông Hoàng Văn Độ - Kỹ sư phát triển CSHT cộng đồng
Điện thoại: 0984.384.888
Email: hoangdoct4@gmail.com
Bà Lương Chu Phương - Cán bộ Mua sắm đấu thầu
Điện thoại: 01685.708.640
Email: luongchuphuong@gmail.com
Phòng Giám sát đánh giá
02063.881.286

 
Ông Hoàng Văn Huy - Trưởng phòng
Điện thoại: 0912.530.618
Email: hvhuycb@gmail.com
Ông Nguyễn Văn Quyền - Cán bộ Giám sát đánh giá
Điện thoại: 0901.516.880 - 0917.181.546
Email: nguyenquyen.cssp@gmail.com
Ông Mông Đức Mạnh - Cán bộ Giám sát đánh giá
Điện thoại: 01638.159.680
Email: ducmanhcbvn@gmail.com
Bà Nguyễn Lương Anh - Cán bộ Truyền thông
Điện thoại: 01676.071.992
Email: nguyenluonganh310@gmail.com
Ông Phương Tiến Mạnh - Cán bộ KMO
Điện thoại: 0919.091.286 - 0982.313.414
Email: phuongmanh86@gmail.com
Phòng Kế toán 
02063.958.866


 
Bà Nguyễn Thị Xuân - Kế toán trưởng
Điện thoại: 0972.918.434
Email: ntxuan.cb@gmail.com
Ông Hà Vĩnh An - Kế toán chi tiết
Điện thoại: 0972.420.945
Email: vinhan001@gmail.com
Bà Thẩm Thanh Xuân - Kế toán chi tiết
Điện thoại: 0913.681.216
Email: thamthanhxuan.neu@gmail.com
Bà Hoàng Thị Xuân - Cán bộ tài chính nông thôn
Điện thoại: 0942.491.295
Email: xuanhoang.9527@gmail.com
Phòng Hành Chính
02063.954.609
Bà Bế Thu Huyền - Trưởng phòng
Điện thoại: 01693.966.888
Email: huyencsspcb@gmail.com
Ông Nguyễn Xuân Trường - Cán bộ văn phòng
Điện thoại: 01686.748.085
Email: nguyentruong011293@gmail.com
Bà Đinh Thị Mai - Cán bộ văn thư
Điện thoại: 0936.986.116
Email: dtmaicba@gmail.com
Ông Lâm Ngọc Dũng - Đội xe 
Điện thoại: 0913.279.180
Ông Lương Trung Trực - Đội xe
Điện thoại: 0979.106.370


Tác giả bài viết: Nguyễn Quyền

Nguồn tin: Văn kiện Dự án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1