GIỚI THIỆU CHUNG

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

Trang nhất » Cơ cấu tổ chức » Ban quản lý xã

Phạm vị công việc của Ban quản lý xã

Thứ ba - 17/10/2017 00:13
1. Quyền hạn, nghĩa vụ và chức năng
Ban quản lý dự án CSSP xã được sử dụng con dấu của UBND xã để giao dịch và mở tài khoản và hệ thống sổ sách theo dõi riêng cho Dự án CSSP. Ngoài các chức năng được quy định, Ban quản lý sẽ tham mưu, giúp việc cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Dự án CSSP đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, nội dung, phương pháp và đối tượng của Dự án. Ban quản lý dự án CSSP xã có một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tham mưu, đề xuất cho UBND xã phương án kiện toàn lại Ban phát triển thôn để thực hiện nhiệm vụ của Dự án CSSP.
- Triển khai quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường gắn với biến đổi khí hậu tại cấp xã.
- Tổ chức triển khai xây dựng và hướng dẫn các thôn bản xây dựng các kế hoạch hàng năm theo đúng quy trình, đảm bảo sự phối hợp lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn xã.
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động được phân cấp làm chủ đầu tư theo hướng dẫn của Chương trình và tổ chức nghiệm thu các hoạt động được giao làm chủ đầu tư.
- Giám sát tổ chức triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã và các đơn vị thực thi trên địa bàn xã. Báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn theo quy định của PPCO và nhà tài trợ.
- Theo dõi, đánh giá tác động của Dự án theo định kỳ, chuyên đề và tổng hợp số liệu, lập báo đánh giá theo quy định.
- Tổ chức, tham gia nghiệm thu các hoạt động trên địa bàn xã và giải ngân, thanh quyết toán các hoạt động đảm bảo đúng quy đinh.

Dự kiến tháng 12/2016 sẽ thành lập tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án CSSP xã và đi vào hoạt động.

Ban điều hành dự án CSSP huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện, để hướng dẫn các xã thành lập tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án cấp xã đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Ban quản lý dự án CSSP xã cũng có thể kiện toàn từ Ban quản lý chương trình nông thôn mới hiện có ở xã và bổ sung chức năng nhiệm vụ, con người cho phù hợp. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quyền

Nguồn tin: Văn kiện Dự án

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1