GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

VĂN BẢN

LIÊN KẾT

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
CSSP Cao Bằng trên Blogspot
IFAD

Hệ thống quản lý văn bản VNPT IOFFICE

Trang nhất » Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án

1. Mục đích và mục tiêu tổng quát của dự án
- Mục đích của Dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững tại tỉnh Cao Bằng.
- Mục tiêu tổng quát: Tăng thu nhập bền vững và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu trong Dự án.

2. Mục tiêu cụ thể
- Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát triển ngành hàng được thể chế hóa trên toàn tỉnh mang tính tổng thể, có sự tham gia, có khả năng thích ứng với BĐKH và định hướng thị trường.
- Phát triển các nhóm CIG gắn với sản xuất nông nghiệp xanh hơn trong tương lai thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời có tác động giảm thiểu BĐKH.
- Tăng đầu tư công và tư trong sản xuất hàng hóa và tạo giá trị gia tăng cho mặt hàng có lợi nhuận và bền vững.
- Hệ thống quản lý Dự án được thiết lập và vận hành hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt và hiệu quả các hoạt động của Dự án.

 

Nguồn: Văn kiện Dự án CSSP


 

TIỆN ÍCH TRÊN TRANG

VIDEO CLIP

Video 1 (video) : 350
1